Børnehuset

fam 1

Børnehusets målgruppe er børn og unge, som på indskrivningstidspunktet er i alderen 2-14 år. Det er børn, som har været udsat for omsorgssvigt og med relations- og tilknytningsforstyrrelser. Der er tale om børn, der udviser betydelige kontakt-, udviklings- og adfærdsvanskeligheder. Børn der er i fejludvikling på de følelsesmæssige, sociale og kognitive områder og har behov for omsorg og støtte til trivsel og udvikling.

Børnehuset er et længerevarende, akut eller planlagt 6 - 12 måneders døgntilbud. Her tilbydes en pædagogisk udredning af barnets udviklingsbehov samt en psykologiske undersøgelse som foretages af vores privatpraktiserende psykolog Louis Dresbøll med mangeårig erfaring i arbejdet med vores målgrupper.

I det pædagogiske arbejde på Svennebjerggaard tilstræber vi at skabe et anerkendende miljø med en bærebølge af ro og rytmer. Her er nøgleordene forudsigelighed, kontinuitet, fleksibilitet, ansvarlighed og respekt for det enkelte menneske. Vi tager udgangspunkt i børnenes behov for stabilitet og udvikling.

Det pædagogiske arbejde i Børnehuset retter sig især mod

at give barnet mulighed for, at udvikle sig i tæt kontakt med naturen, miljøet, de voksne og hinanden
at barnet får indsigt i egne styrker, ressourcer og udviklingsmuligheder
at barnet indlærer hensigtsmæssige handlemønstre
at sikre barnet en god og stabil skolegang
at udvide og/eller styrke barnets og familiens netværk
at opbygge stabile støttesystemer omkring barnet og familien med henblik på at øge langtidseffekten af indsatsen
Dagligdagen i Børnehuset på Svennebjerggaard er tilrettelagt ud fra et voksenstyret, men børnecentreret miljø – vi lægger vægt på regelmæssighed med struktur og forudsigelighed i hverdagen, hvilket giver ro og tryghed samt danner grundlag for udvikling.
Vi arbejder ud fra Svennebjerggaard modellen og tager udgangspunkt i en miljøterapeutisk tilgang, hvor personalet og miljøet er en del af behandlingen i hverdagen.

VÆRDIER

Familiær base - følelsen af at høre til og være en del af et fællesskab
Tryghed - de voksne skaber gode forudsigelige rammer
Støtte og vejledning - de voksne er der for den enkelte
Omsorg - de voksne er interesserede og engagerede
Vilje - de voksne er her, fordi de brænder for det
FORMÅL
At skabe en midlertidig sikker base, hvorfra der sættes gang i en positiv udvikling for barnet, evt. i samspil med netværket; familie, slægt, venner, skole, fritidsaktiviteter.

At styrke forældre, netværk og mindre indgribende tilbudsressourcer og kompetencer, således at den positive udvikling kan fortsætte i et trygt opvækstmiljø efter en eventuel hjemgivelse. Nærvær - de voksne er opmærksomme på både ord og stemning.